E-shop na Slovensku

E-shop pro zákazníky ze SR

PŘIHLÁŠENÍ

Přihlášení

KONTAKTY

Objednávky ratanového nábytku, fakturace

Fotka Pavla Zbojková vedoucí obchodního úseku
Tel.: 728 435 970
(Po - Pá 9 - 17 hod.)
e-mail:

Informace o ratanovém nábytku, dotazy k firemní prodejně

Fotka Jana Tulisová vedoucí firemní prodejny
Tel.: 737 335 220
e-mail:

NEJŽÁDANĚJŠÍ ZBOŽÍ

Reklamační řád, postup reklamace

 

Reklamační řád, postup reklamace

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád byly konzultovány SOS – Sdružením obrany spotřebitelů, o. s. (www.spotrebitele.info). To potvrzuje udělené jedinečné logo SAOP o provedení SOS – Spotřebitelského auditu obchodních podmínek, které naleznete na http://www.spotrebitele.info/audit/audit.php?id=199. V případě nejasností ohledně těchto obchodních podmínek můžete SOS kontaktovat elektronicky emailem na saop@spotrebitele.info,  písemně na adrese Mečová 5, 602 00, Brno, nebo telefonicky na poradenské lince SOS 900 08 08 08 (8 Kč/min).

I. OBECNÉ PODMÍNKY

Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek.

Povinnost kupujícího

Kupující, který není spotřebitelem, je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně po dodání zboží jej prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách. Kontaktní osobou při řešení reklamací je Pavla Zbojková, tel. 728 435 970, e-mail: info@ratan-klub.cz . Kupující, který je spotřebitelem, by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí věci jako kupující, který spotřebitelem není. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě.

Oprávněnou reklamaci doporučujeme podat těmito způsoby:

1.     e-mailem na info@ratan-klub.cz,  nebo doporučeným dopisem na adresu: RATAN KLUB s.r.o. - firemní prodejna, Veselská 42, 591 01 Žďár nad Sázavou

2.     doručením na adresu firemní prodejny: RATAN KLUB s.r.o. - firemní prodejna, Veselská 42, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Kupující je povinen uvést:

1.     co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů

2.     prokázat uzavření kupní smlouvy - zejména prostřednictvím kopie faktury či dodacího listu či v případě spotřebitele jiným hodnověrným způsobem..

3.     pokud má možnost, přiložit fotografie poškození (pro snazší posouzení bez nutnosti dodání zboží)

4. kupující by si měl zvolit požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz. níže).

 

Povinnost prodávajícího

O reklamaci spotřebitele prodávající rozhodne ihned, nejpozději do 3 pracovních dnů od uplatnění reklamace - tj. emailu, doporučeného dpoisu, atd. (do této lhůty se nepočítá nutná doba pro odborné posouzení vady) a vyrozumí o tom reklamujícího formou elektronické pošty, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající je povinen vydat písemný reklamační protokol, který obsahuje informace o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a to bezodkladně po uplatnění reklamace (v případě osobního uplatnění je předán ihned), a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak (takové prodloužení však být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou). O vyřízení reklamace musí prodávající kupujícího informovat - do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla. Po uplynutí této lhůty se má za to, že reklamace vyřízena nebyla. a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

II. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad, dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

III. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

UPLATNĚNÍ REKLAMACE V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako záruční list. Pokud si zboží kupující neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy kupující zboží přebírá od dopravce.

 

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věcí obsahující uvedené údaje. Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záruční listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věcí váží. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.  Prodloužená záruka - tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou. V takovém případě musí záruční list vždy obsahovat náležitosti a být vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami.

 

Pokud kupující, který není spotřebitelem, zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je uvedeno na faktuře, a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství), a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen ihned, nejpozději však do tří dnů, podat písemnou zprávu na adresu vzorkové prodejny  RATAN KLUB s.r.o. - firemní prodejna, Veselská 42, 591 01 Žďár nad Sázavou  prodejci, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, hrozí mu, že na pozdější případnou reklamaci  vadného dodání nebude brán zřetel. Kupující, který je spotřebitelem, by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí věci jako kupující, který spotřebitelem není. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě. Spotřebiteli ale neučinění těchto kroků nijak nekrátí jeho práva.

Záruční podmínky

·         Délka záruky je 24 měsíců, pokud není uvedena doba delší. Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v reklamaci.  Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

·         Zákazník pokud možno doručí reklamované zboží na adresu vzorkové prodejny RATAN KLUB s.r.o. - firemní prodejna, Veselská 42, 591 01 Žďár nad Sázavou  Kupující má právo na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace - zákonná lhůta tím není dotčena. V případě zjevně neoprávněné reklamace (pokud se jedná zjevně o šikanózní postup spotřebitele) nemá spotřebitel nárok na úhradu svých nákladů spojených s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nutných k tomuto odstoupení.

·         Jakmile bude reklamace vyřízena, tak prodávající bez zbytečného odkladu vyzve zákazníka k odběru zboží a nebo po předchozí dohodě přiveze zboží na adresu zákazníka. Zákazník se také může dotázat na aktuální stav reklamace buď telefonicky na čísle 728 435 970, nebo emailem na adrese info@ratan-klub.cz..

·         Nárok na uplatnění záruky nelze uplatnit v případech, kdy vada vznikla

1.     neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, ledaže kupující nebyl poučen (včetně návodu k použití) nebo to není obvyklé

2.     poškozením zboží živly

3.     poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, jež je v rozporu s účelem  zakoupeného zboží a návodem k použití

·         Prodávající může po dohodě s kupujícím nahradit vadné a případně neopravitelné zboží jiným zbožím se stejnými parametry.

Práva plynoucí ze záruky

Spotřebitel při uplatnění záruky má (volba nároku náleží spotřebiteli):

1.     jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

2.     jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

3.     jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestli stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití 

4.     jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1 června 2011.

Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny. Kupující je však vázán reklamačním řádem platným a účinným v momentě odeslání jeho objednávky. Pozdější reklamační řád lze použít pouze v případě, kdy je pro kupujícího výhodnější.

 

 Tyto obchodní podmínky a reklamační řád byly konzultovány SOS – Sdružením obrany spotřebitelů, o. s. (www.spotrebitele.info). To potvrzuje udělené jedinečné logo SAOP o provedení SOS – Spotřebitelského auditu obchodních podmínek, které naleznete na http://www.spotrebitele.info/audit/audit.php?id=199 .  V případě nejasností ohledně těchto obchodních podmínek můžete SOS kontaktovat elektronicky emailem na saop@spotrebitele.info,  písemně na adrese Mečová 5, 602 00, Brno, nebo telefonicky na poradenské lince SOS 900 08 08 08 (8 Kč/min).